ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

(továbbiakban: ÁSZF),
melyet a GEMINO Kft. alkalmaz

2022. 03. hó 01. napjától számított határozatlan időtartamra

Tartalomjegyzék

I/ A jelen ÁSZF alkalmazója=vállalkozás=eladó, továbbiakban: Eladó:

cégnév (vállalkozás=Eladó): GEMINO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
rövidített cégnév: GEMINO Kft.
székhely: 6000 Kecskemét, Felsőszéktó 138/B.
cégjegyzékszám: 03-09-108259
adószám: 12477445-2-03
statisztikai számjel: 12477445-4673-113-03
képviselő neve, beosztása: Gáspár Illés ügyvezető
bankszámlaszám: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.10401165-50526582-54851002
e-mail elérhetőség (elektronikus levelezési cím): geminokft@gmail.com
honlap / internetes cím: www.geminokft.hu
levelezési (postai) cím: 6000 Kecskemét, Felsőszéktó 138/B.
telefonszám: +36-76/450-770

II/ Fogalmak

fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy
vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy
fogyasztói szerződés: fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés
adásvételi szerződés: a Polgári Törvénykönyv szerinti adásvételi szerződés, valamint minden olyan szerződés is,
amelynek áruk és szolgáltatások egyaránt tárgyát képezik
online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződés: olyan adásvételi vagy szolgáltatási szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás vagy annak közvetítője egy honlapon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül kínál megvételre valamilyen árut vagy kínál igénybevételre valamilyen szolgáltatást, és a fogyasztó az adott honlapon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül rendeli meg az árut vagy szolgáltatást
felek: az Eladó (~vállalkozás) és a Vevő együttesen
távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak; távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz;
termék:
-minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog – ide nem értve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt – és a dolog módjára hasznosítható természeti erő -ingó dolog, kivéve a végrehajtási eljárás vagy más hatósági intézkedés folytán eladott dolog; terméknek minősül a tartályban, palackban vagy egyéb módon korlátozott mennyiségben vagy meghatározott űrtartalommal kiszerelt víz, gáz és villamos energia
áru: a termék, az ingatlan és a vagyoni értékű jog, valamint a szolgáltatás
eladási ár: a termék egy egységére vagy adott mennyiségére vonatkozó ár
fogyasztói jogvita: a fogyasztó és a vállalkozás közötti adásvételi vagy szolgáltatási szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy, valamint a fogyasztó és a vállalkozás között külön megkötésre kerülő adásvételi
vagy szolgáltatási szerződés hiányában a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok
alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével összefüggő vitás ügy
jótállás: a Polgári Törvénykönyv szerinti,
a) a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint
b) a jogszabályon alapuló kötelező jótállás

III/ Szerződéskötés ÁSZF-fel

A jelen ÁSZF az Eladó által – a Vevő közreműködése nélkül - előre meghatározott, Eladó által alkalmazott szerződési feltételeket tartalmazza, amely feltételek az Eladó és a Vevő között létrejött szerződés részévé válnak, figyelemmel arra, hogy az Eladó a szerződéskötést megelőzően lehetővé tette, hogy a Vevő a jelen ÁSZF tartalmát megismerje és a Vevő a jelen ÁSZF-et – a szerződéskötésre vonatkozó jognyilatkozatának megtételét megelőzően – elfogadta.
Egyebekben a felek között létrejött szerződésre a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok az irányadók.
Az Eladónak nincs a szolgáltatási tevékenységére vonatkozó magatartási kódexe.

IV/ Hozzáférhetőség

Az Eladó tájékoztatja a Vevőt, hogy a GEMINO Kft. webshopja alkalmazásával vásárló Vevő és az Eladó (GEMINO Kft) között létrejövő, megkötendő szerződés nem minősül külön írásba foglalt szerződésnek, a szerződés úgy jön létre a felek között, hogy a webshopon keresztül leadott megrendelést visszaigazolja az Eladó (GEMINO Kft.) e-mailje, azaz a megrendelés és a visszaigazoló e-mail minősül együttesen a létrejött szerződésnek.
Sem a megrendelés, sem a visszaigazoló e-mail (együtt: szerződés) nem kerül nyomtatásra és lefűzésre, azonban elektronikus formában 3 (három) évig kerül tárolásra (~hozzáférhető), így ezen határidő lejártáig postai úton, az Eladó (GEMINO Kft.) részére megküldött írásbeli kérelemre a Vevő rendelkezésére tudjuk bocsátani.

V/ Termék lényeges tulajdonságai, ár, költségek (hibás ár feltüntetés és következményei)

Az Eladó a honlapján világosan és közérthetően tájékoztatja a Vevőt (személyes vásárlás esetén pedig a terméken feltüntetett tájékoztatóval vagy a termék mellett kifüggesztett tájékoztatóval vagy szóban tájékoztatja a Vevőt) a felek között megkötendő szerződés tárgyát képező termék lényeges tulajdonságairól, a termékért vagy szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről, valamint valamennyi felmerülő költségről (ideértve a fuvardíjat, postaköltséget, stb.).

Az árak forintban értendőek.

Amennyiben az Eladó valamely árat / költséget hibásan tüntetett fel (pl. egyértelműen hibás feltüntetésnek minősül a 0,- (nulla) forintos ár), úgy az Eladó tájékoztatja a Vevőt a tényleges, valós árról / költségről és az alapján a Vevő eldöntheti, hogy vagy a megrendelését fenntartja a valós ár / költség megfizetése mellett vagy minden jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

VI/ A szerződéskötés technikai lépései elektronikus úton:

1/ A Termék kiválasztása – Kosárba helyezés

A Vevő az Eladó honlapján feltüntetett terméket (annak fotóját, cikkszámát, vételárát (eladási árát – áfával feltüntetett értékét), a termék leírását, lényeges tulajdonságait) megismeri, majd vásárlási szándék esetén a Vevő által kiválasztott terméket a „Kosárba” helyezi (a „Kosárba” jelre kattintva). Amennyiben a Vevő a kiválasztott termékből több darabot (mennyiséget) kíván vásárolni, úgy ezt megteheti, az adott mennyiség kiválasztásával.

A „Kosárba” helyezett termékek módosíthatók, törölhetők, többször megtekinthetők és másik termék is helyezhető a „Kosárba” a megrendelés véglegesítéséig.

A „Kosár” tartalmazza a „Kosárba” helyezett termékek vételárát, a Vevő által fizetendő vételárat – amely információ a megrendelés véglegesítéséig még nem jelent fizetési kötelezettséget a Vevő számára.

2/ Megrendelés véglegesítése = Vevő ajánlattétele

Amennyiben a „Kosár” tartalmát már nem kívánja módosítani a Vevő, azaz véglegesíteni kívánja a megrendelését, úgy ezt megteheti a „Megrendelés véglegesítése” gombra kattintással.

A megrendelés véglegesítése során a Vevő megadja a szerződés teljesítéséhez szükséges adatait (név, szállítási cím, számlázási adatok, telefonos elérhetőség, e-mail cím), valamint a Vevő kiválasztja, hogy mely átvételi formát kívánja (személyes átvétel vagy kiszállítás).
Kiszállítás esetén a Vevő kiválasztja, hogy mely szállítási módot igényli és milyen díj ellenében (a kiszállítás díjakról a honlapon tájékoztatja az Eladó a Vevőt, amely kiszállítási díjat a termék vételárán felül a Vevő köteles megfizetni a megrendelés véglegesítése esetén).

A Vevő köteles a megrendelés véglegesítése előtt az általa közölt adatokat ellenőrizni.
A Vevő az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibákat szerződési jognyilatkozatának megtételét megelőzően kijavíthatja.

A megrendelés Vevő általi véglegesítése ajánlattételnek minősül.

Az elektronikus úton tett szerződési jognyilatkozat akkor válik hatályossá, amikor az a másik fél számára hozzáférhetővé válik.

3/ Ajánlattétel Eladó általi elfogadása = Szerződés létrejötte

Az Eladó a Vevő szerződési jognyilatkozatának megérkezését elektronikus úton késedelem nélkül visszaigazolja. Amennyiben az Eladó a Vevő általi megrendelés véglegesítést (=ajánlattételt) – lehetőség szerint a megrendelés véglegesítést követő 24 órán belül - visszaigazolta, úgy az a Vevő számára fizetési kötelezettséget von maga után és a felek között a szerződés létrejön.

Amennyiben az Eladó a Vevő általi megrendelés véglegesítést (=ajánlattételt) 48 órán belül nem igazolja vissza, úgy a felek között a szerződés nem jön létre, a Vevő az ajánlatához nincs kötve; kivéve, amennyiben a felek a későbbiekben eltérően állapodnak meg.

4/ Fizetési módok

Az Eladó a mindenkori fizetési módokat a honlapján tünteti fel.
Személyes átvétel esetén a Vevő jogosult a vásárlással egyidejűleg készpénzben vagy a felek megállapodása alapján
átutalás, vagy bankkártyás fizetés útján teljesíteni a vételárat.

A Kosárba helyezett termékek vételára a fizetési mód kiválasztása után:
-Paylike online bankkártyás fizetés útján is kiegyenlíthető vagy,
-átutalással.

A Paylike online bankkártyás fizetés, a fizetési rendszer minden biztonsági előírásnak eleget tesz, a cég (GEMINO Kft.) kulcsfontosságúnak tartja a kártyaadatok védelmét. Minden adatbiztonsági és törvényi megfelelésnek eleget téve, a bankkártya társaságok által előírt PCI DSS minősítést is magáénak tudja.

A Paylike használata ingyenes, rejtett költségek nélkül vásárolhat már mobilról, bármely böngészővel használhatja a fizetőkaput. Egyaránt fizethet Electron, MasterCard, Visa, Maestro, American Express kártyákkal is.

Ezt a fizetési módot az is igénybe veheti, aki nem bankkártya vagy bankszámlaszám tulajdonos, abban az esetben, ha ismeri a kártyabirtokos adatait. A vásárló fizetésekor személyes- és kártyaadatai egy alkalommal sem kerülnek át a kereskedőhöz.

Vásárlás folyamata:

  1. Ha az online fizetést választottad, a “Tovább a fizetéshez” gomb kattintásával juthatsz el a Paylike biztonságos fizetési felületére. Abban az esetben, ha a visszaigazoló e-mailben veszed észre, hogy hibás adatot adtál meg, kérjük, haladéktalanul, 24 órán belül jelezd felénk.
  2.  Itt a kötelező mezők kitöltésével véglegesítheted a vásárlást.

Átutalásos fizetési mód:
A Kosárba helyezett termékek vételára a fizetési mód kiválasztása után átutalás útján is kiegyenlíthetők!
Átutaláskor kérjük a megrendelés azonosítót, és a megrendelő nevét a megjegyzés rovatban feltüntetni.

5/ Az oldal cookiek-at, és sütiket tartalmaz.

A cookie-k kisméretű szövegfájlok, amelyek használatával a webböngészőkben tárolhatók adatok. Cookie-k használatával tárolhatók és fogadhatók azonosítók, illetve számítógépekre, telefonokra és más eszközökre vonatkozó egyéb információk. Hasonló célokra más technológiák – többek között a böngészőjében vagy a készülékén eltárolt adatok, a készülékéhez kapcsolódó azonosítók és egyéb szoftverek – is szolgálnak. A jelen szabályzatban mindezekre a technológiákra „cookie-k” néven utalunk.

6/ A böngésző cookie-beállításai:

Ezek a beállítások böngészőnként eltérőek, és a gyártók mind az elérhetővé tett beállításokat, mind azok működését bármikor megváltoztathatják. 2020. október 5-től az alábbi hivatkozásokon érhet el további információt a népszerű böngészők által kínált szabályozási beállításokról. Ha letiltotta a cookie-k használatát, előfordulhat, hogy az oldalak bizonyos részei nem működnek majd megfelelően.

  • Google Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647
  • Internet Explorer : https://support.microsoft.com/en-us/topic/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
  • Firefox : https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop
  • Safari : https://support.apple.com/en-ie/guide/safari/sfri11471/mac
  •  Opera : https://blogs.opera.com/news/2015/08/how-to-manage-cookies-in-opera/

Cookie-kat weboldalunk és a vele összhangban működő Facebook oldalunk is használ, melyek a következők:

hubspotutk Necessary This cookie is used for to keep track of a visitor’s identity. This cookie is passed to HubSpot on
form submission and used when de-duplicating contacts.

_hstc Necessary The main cookie for tracking visitors. It contains the domain, utk, initial timestamp (first visit), last
timestamp (last visit), current timestamp (this visit), and session number (increments for each subsequent session).

„MIK AZOK A SÜTIK ÉS HOGYAN KEZELEM ŐKET?

Az anonim felhasználó azonosító (cookie vagy süti) egy olyan egyedi – azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas – jelsorozat, melyet a szolgáltatók a Felhasználó számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes a Felhasználót azonosítani, csak a Felhasználó számítógépének felismerésére alkalmas. Az internet hálózati világában a személyhez kötődő információkat, a testre szabott kiszolgálást csak akkor lehet biztosítani, ha a szolgáltatók egyedileg azonosítani tudják ügyfeleik szokásait, igényeit. Az anonim azonosításhoz azért fordulnak a szolgáltatók, hogy egyfelől többet tudhassanak meg az ügyfelek információhasználati szokásairól abból a célból, hogy tovább javíthassák szolgáltatásaik színvonalát, illetve másfelől kínálhassák ügyfeleiknek a testreszabási lehetőségeket.

A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni. A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunk az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – az első látogatás megkezdésekor tájékoztatjuk Önt és kérjük az Ön hozzájárulását.
A cookiek 24 óra elteltével törlődnek.
Nem alkalmazunk és nem is engedélyezünk olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.
A sütik elfogadása nem kötelező, azonban nem vállalunk azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblap esetleg nem az elvárt módon működik.”

A fentieken túlmenően az Eladó a honlapján a szerződéskötésre irányuló technikai lépéseket tájékoztatásokkal látja el.

VII/ Teljesítési határidő

Az Eladó a megrendelés visszaigazolását követő 2-8 napon belül teljesíti a szerződést. Eltérő teljesítési határidőben a felek megállapodhatnak.

VIII/ Jogkövetkezmények (késedelmes fizetés, nem teljesítés)

Ha a megrendelő (Vevő) a korábbi megrendelésének ellenértékét késedelmesen vagy nem fizeti ki, az Eladó jogosult – a késedelmi kamat felszámítása mellett – a Vevővel esetleg fennálló szerződését azonnali hatállyal felmondani vagy a már visszaigazolt megrendelés(ek) teljesítését – kártérítési kötelezettség nélkül – a korábbi tartozások rendezéséig felfüggeszteni, illetőleg a Vevő új megrendeléseinek elfogadását a tartozás rendezéséig visszautasítani.

Amennyiben a Vevő korábban már rendelt terméket és azt végül bármilyen okból nem vette át (akár oly módon, hogy elállási jogával élt), úgy az Eladó ezen Vevő újbóli megrendelése esetén előrefizetési kötelezettséget kérhet a Vevőtől.

IX/ Kellékszavatosság (fogyasztó esetében), termékszavatosság, jótállás

Az Eladó a kellékszavatosság, termékszavatosság és jótállás vonatkozásában a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (3.sz. melléklet) alkalmazásával tájékoztatja a Vevőt (fogyasztót), amely az alábbi:

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön az Eladó (GEMINO Kft.) hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
1/ Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.
2/ Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni.
Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó (GEMINO Kft.) nyújtotta.

A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.

Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

3. Jótállás

Az Eladónak nincs jótállási kötelezettsége.

Amennyiben a 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet alapján az Eladó jótállásra kötelezett lenne, úgy az Eladó az alábbi tájékoztatást nyújtja:

„Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Hibás teljesítés esetén a 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet alapján az Eladó jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
A 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet szerinti jogok illetik meg.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés
után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.”

X/ Szerződés megszüntetése (elállás, felmondás) (fogyasztó esetében)

Az Eladó a szerződés megszüntetése (elállás, felmondás) vonatkozásában a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (1.sz. melléklet) alkalmazásával tájékoztatja a Vevőt, amely az alábbi:

Elállási/Felmondási jog
Ön (fogyasztó) 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől.
Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön (fogyasztó) jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő:
a) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén: „a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le”;
b) termék adásvételére irányuló szerződés esetében: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön (fogyasztó) vagy az Ön (fogyasztó) által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.”;
c) több termék szolgáltatásakor: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön (fogyasztó) vagy az Ön (fogyasztó) által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi.”;
d) több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: „amelyen Ön (fogyasztó) vagy az Ön (fogyasztó) által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.”;
e) termék meghatározott időszakon belüli rendszeres szolgáltatására vonatkozó szerződés esetében: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön (fogyasztó) vagy az Ön (fogyasztó) által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy átveszi az első terméket.”

Ha Ön (fogyasztó) elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni:
-vagy postán a vállalkozás 6000 Kecskemét, Felsőszéktó 138/B.szám alatti levelezési címére,
-vagy Ön (fogyasztó) internetes oldalunkon is [internetes cím: www.geminokft.hu kitöltheti az elállási/felmondási nyilatkozat-mintát vagy benyújthatja az elállási/felmondási szándékát egyértelműen kifejező egyéb nyilatkozatát.

Ha Ön (fogyasztó) ez utóbbi mellett dönt, az elállás/felmondás megérkezését tartós adathordozón (például elektronikus levélben) haladéktalanul visszaigazoljuk Önnek.

Ebből a célból felhasználhatja az alábbi elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is (2. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez):

„Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt”
Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai
Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.)
A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.
A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ha a fogyasztó a szerződés alapján terméket vett át Ön (fogyasztó) köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni.
A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön (fogyasztó) viseli.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében, ha Ön kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén Ön köteles megtéríteni számunkra a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget.
Hasonlóképpen visszatérítjük az Ön által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általunk nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételeket a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29.§-a szabályozza:

„29. § (1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát
a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
h) – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.
(2) Az (1) bekezdés h) pontjában meghatározott esetben a 20. § szerinti jog a fogyasztó által kifejezetten kért szolgáltatásokon és a karbantartás vagy a javítás elvégzéséhez felhasznált cserealkatrészeken felül kínált szolgáltatásokra vagy termékekre kiterjed.”

XI/ Amennyiben a Vevő vállalkozás – úgy a rá irányadó eltérő szabályok

Amennyiben vállalkozás köt szerződést a webshopon keresztül termékértékesítésre vagy szolgáltatás nyújtására, úgy a fogyasztónak nem minősülő vevőt nem illeti meg az indokolás nélküli elállás/felmondás joga.

A vállalkozást, mint Vevőt az elállás szerződésszegés esetén vagy a felek által előzetesen kikötött elállási jog alapján illeti meg és a Ptk. elállásra, felmondásra vagy hibás teljesítésre vonatkozó szabályai alkalmazandóak - a fogyasztóvédelmi jogszabályok rendelkezései helyett -, azaz ha a szerződésszegés következtében a jogosultnak a szerződés teljesítéséhez fűződő érdeke megszűnt, elállhat a szerződéstől, vagy ha a szerződéskötés előtt fennállt helyzetet természetben nem lehet visszaállítani, felmondhatja azt, ha e törvény eltérően nem rendelkezik.

Az elállási jog rendeltetéséből következik, hogy az elállás a szerződésszerű teljesítés után már nem gyakorolható, mivel a teljesítés a szerződést megszünteti.
El lehet állni azonban a szerződéstől, ha a teljesítés már megkezdődött, de még nem fejeződött be.

Az elállás a szerződést a megkötésének az idejére visszaható hatállyal szünteti meg; az a már teljesített szolgáltatások visszaszolgáltatásának kötelezettsége a szerződés megkötésének időpontjától esedékes, így ennek következtében a pénzt szolgáltató fél a teljesítéstől kamatra is jogosult.
Az elállási jog gyakorlása során is érvényesülnie kell az arányosság elvének, amelyre figyelemmel a szerződéses érdek jelentéktelen vagy csekély súlyú sérelme nem szolgálhat alapul a jogviszony felszámolásához.

XII/ Az Eladónál alkalmazott panaszkezelés módja

Amennyiben a fogyasztónak az Eladó tevékenységével kapcsolatosan vagy a termékkel kapcsolatban panasza, kifogása van, úgy azt az alábbi elérhetőségen jelezheti az Eladó felé:

Postai úton: 6000 Kecskemét, Felsőszéktó 138/B.
e-mailben: geminokft@gmail.com
internetes cím: www.geminokft.hu
telefonszám: 0676/450-770
Az Eladó a fogyasztóvédelemről szóló törvény (1997.évi CLV. tv.) alkalmazásával egyezően az alábbiakról tájékoztatja a fogyasztót:

-A fogyasztó a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással a fenti elérhetőségeken.

-A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell.
Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát
a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni,
b) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb az alább hivatkozott érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni, egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni:

-Az írásbeli panaszt a vállalkozás – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt.
Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles.

A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
a) a fogyasztó neve, lakcíme,
b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
c) a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
d) a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása,
f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti.
A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét.
A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

XIII/ Békéltető testülethez fordulás lehetősége

A fogyasztó és a vállalkozás közötti vitás ügy rendezhető bírósági eljáráson kívül is, az illetékes békéltető testülethez fordulással.
A békéltető testület eljárása a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy rendezésére irányul, valamint a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével kapcsolatos vitás ügyekben jár el.

A vállalkozás (~Eladó) székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Levelezési cím:
Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
6001 Kecskemét, Pf. 228.
Tel.: (+36) 76 501 525, 501 532
Fax: (+36) 76 501 538
Mobil: (+36) 70 938 4765
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Az Eladó tájékoztatja a fogyasztót, hogy a Békéltető Testületek és az azok eljárásával kapcsolatos tájékoztatások az alábbi Internet címen elérhetők:
https://bekeltetes.hu

XIV/ Bírósági eljárás

Az Eladó tájékoztatja a fogyasztót, hogy a fogyasztói szerződésből eredő jogai érvényesítése érdekében bírósági eljárást is kezdeményezhet, amely eljárásra a Polgári Perrendtartásról szóló törvény (2016.évi CXXX.tv.) szabályai az irányadók.

XV/ Tárhelyszolgáltató

Az Eladó Tárhelyszolgáltatójának adatai:
cégnév: Center Webhost Kft.
székhely: 1173 Budapest Borsó utca 16-32
cégjegyzékszám: Cg.01-09-372139
e-mail elérhetőség (elektronikus levelezési cím): info@cweb.hu
honlap: https://cweb.hu/
telefonszám: +36 70 719 2466

XVI/ Adatvédelem

Az Eladó tájékoztatja a Vevőt (~mint az adatkezelés szempontjából érintett személynek minősülő természetes személyt), hogy az Eladó Adatkezelőnek minősül és az Adatkezelési Szabályzatát a Társaság székhelyén – és a honlapján - helyezi el, amely Szabályzatot az érintett jogosult és köteles a személyes adatainak a megadása előtt megismerni és dönthet arról, hogy az Adatkezelő kezelésébe adja-e a személyes adatait.

Az Adatkezelő a szerződésben a jogszabály által kötelezően előírt személyes adatokat kezeli (kezelt adatok köre), ezek:
- természetes személy esetén legalább:
név, lakcím, telefonszám, e-mail elérhetőség
- jogi személy esetén a szerződésben megjelölésre kerül a képviselő személy neve és szükség esetén a lakcíme, telefonszáma, email elérhetősége

A fenti személyes adatok kezelésének a jogalapja, célja:
egyrészről az érintett személy hozzájárulásán alapul
másrészről szerződés teljesítése jogcímén szükséges (szerződés teljesítés céljából),
harmadrészt jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (adó- és számviteli szabályok),
Bármely egyéb jogalapból eredő adatkezelés akkor jogszerű, amennyiben azt a vonatkozó Rendelet jogszerűnek írja elő,
ilyen lehet:
-amennyiben az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése, úgy ez az adatkezelés az érintett hozzájárulásától független,
-amennyiben az adatkezelés jogalapja az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek a
védelme miatt szükséges - ez az adatkezelés az érintett hozzájárulásától független.

A személyes adatokat közvetlenül az érintett személytől szerzi be az Adatkezelő.

A megkötött adásvételi szerződés vonatkozásában a Társaságnak bizonylat (számla) adási kötelezettsége is van, amely jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (adó- és számviteli szabályok).
A bizonylaton (számlán) feltüntetésre kerül az érintett személynek legalább a neve, címe.

A szerződés teljesítése céljából az Adatkezelő beszerezheti az érintett telefonszámát, fax számát, e-mail elérhetőségét.

A fent jelölt adatok megadása nélkül, azaz az adatok megadása hiányában a Társaság szerződést nem köt, mivel nem tudná teljesíteni a jogszabályban előírt kötelezettségét.

Az érintett személy által megadott fenti adatokat kezelni fogja:
-az illetékes adóhatóság (jogszabályi kötelezettség teljesítés ellenőrzése céljából),
-az illetékes Magyar Posta (amennyiben postai úton szükséges valamely irat kézbesítése az érintett személy részére),
-a Szabályzatban jelölt könyvelő cég és könyvvizsgáló személy, mint adatfeldolgozó (adó- és számviteli jogszabályok betartása céljából),
az itt jelölt személyek a személyes adatok címzettjei.

Az érintett személy adatainak a kezelése legalább az alább jelölt időtartamig történik:
- a személyes adatok tárolásának időtartama:
a számviteli jogszabály alapján legalább 8 év.
(Ez az időtartam meghosszabbodhat abban az esetben, ha az érintett személy további célból és további időtartamra a
hozzájárulását adja az adatkezelésre vagy amennyiben az adatkezelés valamilyen tény bizonyíthatósága céljából jogos érdeken alapul. Jogos érdek felmerülése esetén az Adatkezelő érdek-mérlegelési tesztet készít.)

Adatkezelés módja:
Az Adatkezelőnél az adatkezelés történhet számítógépen, vagy manuális és papír alapon történik.

XVII/ Egyéb

A jelen ÁSZF nyelve: magyar.
A jelen ÁSZF értelmezéséhez a magyar nyelv szerinti értelmezés az irányadó.

XVIII/ Jogszabályok

A jelen ÁSZF-re az alábbi főbb jogszabályok vonatkoznak, amelyek egyebekben szabályozzák mind a vállalkozás (~Eladó), mind a Vevő jogait és kötelezettségeit:

-2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
-1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
-2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
-45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
-151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
-19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
-2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
-AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

Kecskemét, 2022. 03. hó 01. nap
GEMINO Kft.

advanced-floating-content-close-btn
advanced-floating-content-close-btn