A GEMINO Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
Adatkezelési Szabályzata

Tartalomjegyzék

Adatkezelő adatai:

Cégnév: GEMINO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített cégnév: GEMINO Kft.
Székhely: 6000, Kecskemét, Felsőszéktó 138/B.
Cégjegyzékszám: 03-09-108259
Adószám: 12477445-2-03
Képviselő: Gáspár Illés ügyvezető
A továbbiakban: Társaság és / vagy Adatkezelő

I. Bevezető rész: Szabályzat célja, mellékletei, hatálya, tájékoztatás, igényérvényesítés:

Az Adatkezelő kijelenti, hogy a jelen adatkezelési szabályzatot (továbbiakban: Szabályzat) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK (2016. április 27.) (továbbiakban: Rendelet) történő megfelelés céljából készítette és ezen Szabályzat a Társaság, mint Adatkezelő adatkezelésének a belső szabályzatát tartalmazza – figyelemmel a hatályos magyar jogszabályokra (különös figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseire).

A Társaság törekszik a Rendeletben foglaltaknak történő megfelelésre.

A Szabályzat megállapítása és módosítása az ügyvezető hatáskörébe tartozik.

Az Adatkezelő kijelenti, hogy a Szabályzatot a Társaság székhelyén – és az ügyvezető döntése alapján a honlapján - helyezi el és szükség esetén a Rendelet szabályainak betartását ellenőrző illetékes hatóság rendelkezésére bocsátja illetve amennyiben az érintett kéri, úgy az adatainak a kezelését megelőzően a rendelkezésére bocsátja, annak érdekében, hogy a Társaság adatkezelési tevékenységét megismerjék és dönthessenek arról, hogy az Adatkezelő kezelésébe adják-e a személyes adataikat.

Az érintettek tájékoztatása érdekében a Társaság az adatkezelés megkezdése előtt szóban / avagy a székhelyen kifüggesztett tájékoztatással / weboldal használat esetén a weboldalon közzétett tájékoztatással ismerteti az érintett személlyel a Rendelet és a Szabályzat tartalmát (a Tájékoztató írásban is összefoglalásra kerülhet a jelen Szabályzat 1.sz. mellékletének az alkalmazásával) és ezt követően az érintett személytől – szükség esetén - beszerzi azon igazolást, amelyből kitűnik, hogy az érintett személy a Rendelet és a Szabályzat tartalmát megismerte (az Igazolás a Szabályzat 1.számú mellékletének a része) és tudatában van annak, hogy az adatkezelés milyen célból, milyen jogalap alapján és mennyi ideig történik.
A Tájékoztató tartalmazza a Társaság adatok bekérése iránti kérelmét és amennyiben az érintett a Társaság adatkezelését elfogadja, úgy az Igazoláson az adatait megadja. 

Az érintett személyeknek joguk van a Rendeletből eredő kérelem, megkeresés előterjesztésére a Társaság részére.

Az Adatkezelőnél az érintett személyek adatait az Adatkezelő tulajdonosa, képviselője, alkalmazottja (munkavállalója) meghatalmazáson vagy megbízáson alapuló képviselői és a megbízott adatfeldogozói ismerhetik meg, erről az érintett személyeket az Adatkezelő tájékoztatja.

Az Adatkezelő Szabályzatának mellékletei:

1.sz. – Tájékoztató (Rendelet és Szabályzat tartalmának a megismeréséről) és Adatok bekérése iránti kérelem – Igazolás (Rendelet és Szabályzat tartalmának a megismeréséről) és Adatok megadása (adatkezelési kikötés)
2.sz. - Hozzájáruló nyilatkozat – jogi személlyel megkötendő szerződés esetén a megjelölésre kerülő természetes személy (pl. képviselő, kapcsolattartó) adatainak kezeléséhez

E Szabályzat hatálya azon természetes személyekre terjed ki, amely természetes személyekkel összefüggésben a Társaság személyes adatot kezel.
A Rendelet értelmében természetes személynek minősül az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, az őstermelő. A Rendelet (14) alapján a Szabályzat hatálya nem terjed ki az olyan személyes adatkezelésre, amely jogi személyekre vonatkozik (pl. jogi személy neve és formája, valamint a jogi személy elérhetőségére vonatkozó adatok).

II/ Hatósághoz fordulás lehetősége

Amennyiben az érintett személy úgy véli, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte vagy ennek közvetlen veszélye áll fenn – kivéve ha az adott ügyben bírósági eljárás van folyamatban –, úgy az alább nevezett hatósághoz
fordulhat (panaszt nyújthat be), aki a vizsgálatot lefolytatja:

NAIH = Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
cím: 1055, Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
postacím: 1363, Budapest, Pf.:9.
telefon: +36-1/391-1400
fax: +36-1/391-1410
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
internetcím: www.naih.hu

III/ Fogalmak

A Rendelet a 4.cikkében határozza meg a fogalmakat, amelyekből az Adatkezelő az alábbi főbb fogalmakat emeli ki, mely kiemelés a tájékoztatás célját is szolgálja:

1/ „személyes adat”: „azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai,
genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható”

A személyes adat tehát olyan adat, amely alapján az illető természetes személy azonosítható.

2/ „adatkezelés”: „a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés”

Az adatkezelés tehát azt jelenti, hogy ha egy személyes adatot pl. beleírunk egy szerződésbe, akkor az már adatkezelésnek minősül, illetve adatkezelés az is, ha a jogszabályi előírásoknak megfelelően ezt a szerződést továbbítjuk az illetékes hatóságnak, illetve a könyvelési iratok mellékletét képező iratok közé helyezzük el.

3/ „nyilvántartási rendszer”: „a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető”

A Társaságnál nyilvántartási rendszernek minősül például az a tevékenység, hogy a Társaság a főtevékenységéből eredően (Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem), adás-vétel céljából személyes adatokat kezel és ebből eredően a megrendelések rögzítése, illetve a számlák kiállítása, tárolása olyan nyilvántartásnak minősülnek, amelyből megállapítható, hogy ki-mit vásárolt a Társaságtól, vagy kitől-mit vásárolt a Társaság, melyik napon, ki volt az eladó vagy a vevő. Ilyen nyilvántartás (megrendelések nyilvántartása, számlák nyilvántartása) a jogszabályi előírások betartása miatt szükséges.

A Társaságnál nyilvántartási rendszernek minősül például az a tevékenység, hogy a Társaság a munkavállalók foglalkoztatása miatt személyes adatokat kezel, ilyen nyilvántartások pl. az állományi lista, a munkavédelmi oktatási napló, a jelentéti ív, a munkaruha nyilvántartás, a tűzvédelmi oktatási napló; amely nyilvántartási vezetési a jogszabályi előírások betartása miatt szükséges.

4/ „adatkezelő”: „az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja”

A Társaság jogi személy, aki Adatkezelőnek minősül, hiszen az előző pontban is említettek szerint személyes adatokat kezel.

5/ „adatfeldolgozó”: „az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel”

A Társaság, mint Adatkezelő nevében:

a könyvelő:
-a Korrekt-Akta Bt Kft (székhely: 6000 Kecskemét, Hornyik János krt. 4. 1/5) végez adatfeldolgozást, mivel ez a cég intézi a Társaság könyvelését (főként az adó- és számviteli szabályoknak történő megfelelés érdekében),

a könyvvizsgáló:
- András Emőke Petronella könyvvizsgáló (6300 Kalocsa, Újhelyi Imre utca 31.) végez adatfeldolgozást, mivel ezen személy intézi a Társaság könyvvizsgálatával kapcsolatos tevékenységét (főként az adó- és számviteli szabályoknak történő megfelelés érdekében),

a bérszámfejtő:
-a Paraméter Ügyviteli Szolgáltató Bt Kft (székhely: 6000 Kecskemét, Forrás utca 4/b ) végez adatfeldolgozást, mivel ez a cég intézi a Társaság munkavállalóival kapcsolatos bérszámfejtési kötelezettségeket (főként a bér-, adó- és számviteli szabályoknak történő megfelelés érdekében),

a munkavédelmi megbízott:
-a Hírös Emelőgép Bt Kft (székhely: 6000 Kecskemét, Darázs u. 32 ) végez adatfeldolgozást, mivel ez a cég intézi a Társaság munkavállalóival kapcsolatos munkavédelmi intézkedéseket, kötelezettségeket (főként a munkajogi, munkavédelmi szabályoknak történő megfelelés érdekében),

az üzemorvos:
-a Bliszt-Air Egészségügyi és Szolgáltató Kft (székhely: 6000 Kecskemét, Belsőnyír tanya 96/b) végez adatfeldolgozást, mivel ez a cég intézi a Társaság munkavállalóival kapcsolatos egészségügyi kötelezettségeket (főként az egészségüggyel, a munkavédelemmel és a munkajoggal kapcsolatos szabályoknak történő megfelelés érdekében),

a tűvédelmi felelős:
-a Hírös Emelőgép Bt (székhely: 6000 Kecskemét, Darázs u. 32 ) végez adatfeldolgozást, mivel ez a cég intézi a Társaság tevékenységével, munkavállalóival kapcsolatos tűzvédelmi kötelezettségeket (főként a munka-, környezet- és tűzvédelmi szabályoknak történő megfelelés érdekében),

a Tárhelyszolgáltató:
-a Center Webhost Kft. (székhely: 1173 Budapest Borsó utca 16-32.) végez adatfeldolgozást, mivel ez a cég biztosítja az Adatkezelő részére, hogy az általa használt számítógépes rendszer megfelelően biztonságos legyen, illetve a Társaság honlapja naprakész legyen (pl. tűzfal, vírusvédelem, stb.).

6/ „címzett”: „az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak”

A személyes adatokat tartalmazó iratokat az Adatkezelő a jogi kötelezettségének a teljesítése miatt köteles megküldeni:

-a bér-, adó- és számviteli szabályok alapján – a bérszámfejtést, a könyvelést és a könyvvizsgálatot végző, előbb jelölt adatfeldolgozói részére és ezen adatfeldolgozók továbbításával az illetékes adóhatóság részére;
-az egészségüggyel, a munkavédelemmel és a munkajoggal kapcsolatos szabályok alapján – az üzemorvosi tevékenységet végző, előbb jelölt adatfeldolgozó részére,
-a munkajogi, munkavédelmi szabályok alapján – a munkavédelmi megbízotti tevékenységet végző, előbb jelölt adatfeldolgozó részére,
-amennyiben postai úton szükséges valamely irat, csomag, küldemény kézbesítése az érintett személy részére, úgy a személyes adat címzettje még az illetékes Magyar Posta vagy fuvarozó cég, így ezen személyek a személyes adatok címzettjeinek minősülnek.

7/ „harmadik fél”: „az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak”

Tehát a harmadik fél nem az érintett, nem az adatkezelő, nem az adatfeldolgozók vagy ezek irányítása alatt álló és a személyes adatokat kezelő személyek (pl. munkavállaló).

8/ „az érintett hozzájárulása”: „az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez”

Az érintett személy az, akinek a személyes adatait az Adatkezelő kezeli és ezen személy hozzájárulhat a személyes adatainak a kezeléséhez.

9/ „adatvédelmi incidens”: „a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi”

Amennyiben az Adatkezelő által kezelt személyes adat pl. elveszik vagy megsemmisül, úgy ez az esemény adatvédelmi incidensnek minősül.

10/ „felügyeleti hatóság”: „egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv”

IV/ Az adatkezelés jogszerűsége (jogalapok) – kezelt adatok köre, címzettjei, időtartama

a/ jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés

A Társaság tevékenysége során személyes adatokat kezel:

- a vele szerződő munkavállalók vonatkozásában – írásba foglalt munkaszerződés és mellékletei alkalmazásával, ezzel kapcsolatos nyilvántartások vezetésével – jogszabályi előírások betartása érdekében,
- a vele szerződő, adásvételi jogügyletet kötő személyek vonatkozásában – írásba foglalt adásvételi szerződés (ideértve a megrendelést és annak visszaigazolását, illetve a webshopon keresztül létrejött adásvételi szerződést) és mellékletei (ideértve a fedezet igazolást) alkalmazásával, ezzel kapcsolatos nyilvántartások vezetésével – jogszabályi előírások betartása érdekében,
- a vele szerződő, gyűjtőszámla megállapodást kötő személyek vonatkozásában, ezzel kapcsolatos nyilvántartások vezetésével – jogszabályi előírások betartása érdekében,

A jogszabályi előírások miatt tehát a fentiek során a Társaság a jogi kötelezettségét teljesíti azzal, hogy írásba foglalja azon szerződés(eke)t, mely(ek)nél az írásbeliséget a jogszabály előírja, ennek során a Társasággal szerződő fél szükséges adatait meg kell adni.

Tehát amennyiben a Társaság ebben a tárgykörben kezel adatot, úgy ez az adatkezelés az érintett hozzájárulásától független, mivel az adatkezelést jogszabály (uniós jog vagy tagállami jog) határozta meg.

A Jogi kötelezettség teljesítése ellenére a Társaság képviseletében eljáró személy ebben az esetben is, az adatkezelés megkezdése előtt az érintett személlyel közli, hogy az adatkezelés kötelező, továbbá az érintett személyt az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatja az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a rá vonatkozó jogi kötelezettség alapján kezeli, illetve
arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.
A tájékoztatás kiterjed az érintett személy adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet az előbbi információkat tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalással is és/vagy a jelen Szabályzat 1.sz. mellékletét képező Tájékoztató szerint.

A Tájékoztató főszabály szerint a létrejött szerződés mellékletét képezi – a melléklet elmaradása (hiánya) a szerződés hatályát és / vagy érvényességét nem érinti.

A Társasággal szerződő természetes személy felek érintett személyeknek minősülnek és a Társaság, mint Adatkezelő a szerződésben a jogszabály által kötelezően előírt személyes adatokat kezeli (kezelt adatok köre), ezek lehetnek:

- természetes személy esetén:
név, születési név, születési hely, születési idő, állampolgárság, anyja születési neve, lakcíme, adóazonosító jel, TAJ szám, személyazonosságot igazoló okmány száma, típusa, lakcímkártya száma
- jogi személy esetén a szerződésben megjelölésre kerül a képviselő személy neve
- illetve amennyiben a szerződéshez kötelező két tanúsító (tanú) személy is, ők a tanúk, akik szintén természetes személyek és az ő esetükben kezelt adatok legalább: név, lakcím, személyi igazolvány száma.

A fenti személyes adatok kezelésének a jogalapja, célja:
egyrészről jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (nyilvántartásban történő átvezetés céljából) (előírásokat tartalmazó jogszabályok: munkajogi-, munkavédelmi-, egészségügyi-, adó- és számviteli-, bér-, társadalombiztosítási-, fogyasztóvédelemről szóló-, elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos-, fogyasztó és vállalkozás között létrejövő szerződésekre irányadó-, távollévők közötti szerződésekre irányadó jogszabályok), másrészről szerződés teljesítése jogcímén szükséges (szerződés teljesítés céljából).

A megkötött adásvételi szerződések vonatkozásában a Társaságnak bizonylat (számla) adási kötelezettsége is van, amely szintén jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (adó- és számviteli szabályok).
A bizonylaton (számlán) feltüntetésre kerül az érintett személynek legalább a neve, címe.

A szerződés teljesítése céljából az Adatkezelő beszerezheti az érintett telefonszámát, fax számát, e-mail elérhetőségét.

A személyes adatokat közvetlenül az érintett személytől szerzi be az Adatkezelő.

A fent jelölt adatok megadása nélkül, azaz az adatok megadása hiányában a Társaság szerződést nem köt, mivel nem tudná teljesíteni a jogszabályban előírt kötelezettségét.

Az érintett személy által megadott fenti adatokat – a személyes adat beszerzésének a céljától függően - kezelni fogja:
- a jelen Szabályzat III.5.pontjában megjelölt adatfeldolgozók: könyvelő, könyvvizsgáló, bérszámfejtő, munkavédelmi megbízott, üzemorvos, tűvédelmi felelős, Tárhelyszolgáltató (jogszabályi kötelezettség teljesítés céljából)
- az illetékes adóhatóság (jogszabályi kötelezettség teljesítés ellenőrzése céljából),
- az illetékes Magyar Posta, fuvarozó cég (amennyiben postai úton, egyéb kézbesítési úton szükséges valamely irat, csomag, küldemény kézbesítése az érintett személy részére), az itt jelölt személyek a személyes adatok címzettjei.

Az érintett személy adatainak a kezelése legalább az alább jelölt időtartamig történik:
-a személyes adatok tárolásának időtartama:
a számviteli jogszabály alapján legalább 8 év.

(Ez az időtartam meghosszabbodhat abban az esetben, ha az érintett személy további célból és további időtartamra a hozzájárulását adja az adatkezelésre vagy amennyiben az adatkezelés valamilyen tény bizonyíthatósága céljából jogos érdeken alapul. Jogos érdek felmerülése esetén az Adatkezelő érdek-mérlegelési tesztet készít.)

Adatkezelés módja:
Az Adatkezelőnél az adatkezelés történhet számítógépen (adattárolón), vagy manuálisan és papír alapon.

b/ szerződés teljesítésén alapuló adatkezelés
Amennyiben az adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése, úgy ezt a jogalapot az Adatkezelő a jelen Szabályzat 1-es számú mellékletét képező Tájékoztatóban foglaltan vagy a szerződésben vagy a szerződés kiegészítésében feltünteti.
A Társaság vállalkozói szerződéseket, tárolási szerződéseket, szállítási (~halasztott adásvételi) szerződéseket, stb. köthet.

A Tájékoztató alkalmazása esetén, a Tájékoztatóban foglaltan, az adatkezelés megkezdése előtt az érintett személlyel közöli a Társaság, hogy az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, továbbá az érintett személyt az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatja az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a rá vonatkozó jogi kötelezettség alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.
A tájékoztatás kiterjed az érintett személy adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A Tájékoztató a létrejött szerződés mellékletét képezi (vagy a tájékoztatást a szerződésbe vagy a szerződés kiegészítésébe kerül be) – a melléklet (vagy a szerződésbe vagy annak kiegészítésébe ágyazott tájékoztató) elmaradása (hiánya) a szerződés hatályát és / vagy érvényességét nem érinti.

A Társasággal szerződő felek (természetes személyek) érintett személyeknek minősülnek és a Társaság, mint Adatkezelő a szerződésben a szerződés teljesítéséhez szükséges és a jogszabályokban előírt személyes adatokat kezeli (kezelt adatok köre), ezek lehetnek:
- természetes személy esetén:
név, születési név, születési hely, születési idő, állampolgárság, anyja születési neve, lakcíme, adóazonosító jel, személyazonosságot igazoló okmány száma, típusa, lakcímkártya száma
- jogi személy esetén a szerződésben megjelölésre kerül a képviselő személy neve és szükség szerit ezen személy egyéb személyes adatait, pl. lakcíme, telefonszáma, e-mail címe,
- illetve amennyiben a szerződésnél tanú is jár el, úgy ezen tanú szintén természetes személy és az ő esetében kezelt adatok legalább:
név, lakcím, személyi igazolvány száma.

A jelen pontban jelölt személyes adatok kezelésének a jogalapja, célja:
szerződés teljesítése jogcímén szükséges (szerződés teljesítés céljából)

Amennyiben a megkötött szerződés vonatkozásában a Társaságnak bizonylat (számla) adási kötelezettsége is van, amely a szerződés teljesítéséhez kapcsolódik, azonban jogi kötelezettség teljesítéséhez is szükséges, úgy a jogi kötelezettség teljesítését az adó- és számviteli szabályok írják elő.
A bizonylaton (számlán) feltüntetésre kerül az érintett személynek legalább a neve, címe.

A szerződés teljesítése céljából az Adatkezelő beszerezheti az érintett telefonszámát, fax számát, e-mail elérhetőségét.

A személyes adatokat közvetlenül az érintett személytől szerzi be az Adatkezelő.

Az érintett személy adatainak hiányában a Társaság szerződést nem köt, mivel nem tudná teljesíteni a szerződéses kötelezettségét, illetve ha ahhoz egyéb jogi alap is kapcsolódik, úgy a jogszabályban előírt kötelezettségét.

Az érintett személy által megadott fenti adatokat – a személyes adat beszerzésének a céljától függően - kezelni fogja:
- a jelen Szabályzat III.5.pontjában megjelölt adatfeldolgozók: könyvelő, könyvvizsgáló, Tárhelyszolgáltató (jogszabályi kötelezettség teljesítés céljából)
- az illetékes adóhatóság (bizonylat adás esetén, jogszabályi kötelezettség teljesítés ellenőrzése céljából),
- az illetékes Magyar Posta, fuvarozó cég (amennyiben postai úton, egyéb kézbesítési úton szükséges valamely irat, csomag, küldemény kézbesítése az érintett személy részére),
- illetékes hatóság (amennyiben a tárgybani szerződést valamely hatóság rendelkezésére kell bocsátani), az itt jelölt személyek a személyes adatok címzettjei.

Az érintett személy adatainak a kezelése legalább az alább jelölt időtartamig történik:
- a személyes adatok tárolásának időtartama:
az Társaság jogszerű működésének igazolhatósága érdekében a számviteli jogszabály szerinti legalább 8 év.

(Ez az időtartam meghosszabbodhat abban az esetben, ha az érintett személy további célból és további időtartamra a hozzájárulását adja az adatkezelésre vagy amennyiben az adatkezelés valamilyen tény bizonyíthatósága céljából jogos érdeken alapul. Jogos érdek felmerülése esetén az Adatkezelő érdek mérlegelési tesztet készít.)

Adatkezelés módja:
Az Adatkezelőnél az iratok tárolása számítógépen (adattárolón) vagy papír alapon történik.

c/ érintett személy hozzájárulásán alapul
Amennyiben az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása, úgy ebben az esetben az Adatkezelő a jogszerű adatkezeléséhez beszerzi az érintett személy hozzájárulását, oly módon, hogy a jelen Szabályzat 1-es számú mellékletét képező Tájékoztatóban foglaltan, az adatkezelés megkezdése előtt az érintett személlyel közöli, hogy az adatkezelés az érintett személy hozzájárulásán alapul, továbbá az érintett személyt az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatja az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a rá vonatkozó jogi kötelezettség alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.
A tájékoztatás kiterjed az érintett személy adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is - tájékoztatja az érintett személyt, hogy a Rendelet szerinti jogokkal rendelkezik (pl. tájékoztatáshoz, hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez, korlátozáshoz, tiltakozáshoz való jog), amely jogok érvényesítésére, gyakorlására a Rendelet szabályai az irányadók.

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.
A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell.
A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.

Ha az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más ügyekre is vonatkozik, a hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell előadni, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos és egyszerű nyelvezettel. Az érintett hozzájárulását tartalmazó ilyen nyilatkozat bármely olyan része, amely sérti e rendeletet, kötelező erővel nem bír.

d/ Bármely egyéb jogalapból eredő adatkezelés akkor jogszerű, amennyiben azt a Rendelet jogszerűnek írja elő, ilyen lehet:
- amennyiben az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése, úgy ez az adatkezelés az érintett hozzájárulásától független,
- amennyiben az adatkezelés jogalapja az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek a védelme miatt szükséges - ez az adatkezelés az érintett hozzájárulásától független.

V/ A Társaság által végzett adatkezelések

(1) A Társaság által végzett adatkezelések főként az általa foglalkoztatott személyek vonatkozásában és a főtevékenysége érdekében (adásvétel) történik, azaz elsősorban (1) munkaszerződések és adásvételi szerződések során kezel adatot.

(2) Amennyiben az érintett igényli, hogy az Adatkezelővel üzleti kapcsolata álljon fenn, úgy az érintett adatait az (2) Üzleti kapcsolat fenntartása céljából is kezelheti az Adatkezelő – ebben az esetben amennyiben az érintett személy akár szóban (személyesen, telefonon), akár írásban (e-mailben, sms-ben, stb.) megadja elérhetőségeit (név, telefonszám, e-mail cím és / vagy egyéb személyes adatát), úgy az érintett személynek ez a cselekedete ráutaló magatartással az önkéntes hozzájárulását jelenti – azonban szükség esetén az Adatkezelő beszerzi az érintett hozzájárulását.

(3) Amennyiben a Társaság tevékenységéhez szükséges, úgy (3) Jogi személy ügyfelekkel, vevőkkel, szállítókkal (eladókkal) és ezek természetes személy képviselőivel, kapcsolattartójával szerződést köt és ebben az esetben az itt megadott személyes adatokból beazonosítható természetes személyek lesznek az érintett személyek (= jogi személy képviselője / jogi személy által megjelölt kapcsolattartó személy).

A jelen pontban hivatkozott érintett személyek kezelhető személyes adatai általában:
a természetes személy neve, címe, telefonszáma, fax száma, e-mail címe.

A jelen pontban hivatkozott érintett személyek személyes adatai kezelésének:
- célja: a Társaság jogi személy partnerével kötött szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás
- jogalapja: az érintett hozzájárulása – ebben az esetben amennyiben az érintett személy akár szóban (személyesen, telefonon), akár írásban (szerződésben, emailben, sms-ben, stb.) megadja elérhetőségeit (név, telefonszám, e-mail cím és / vagy egyéb személyes adatát), úgy az érintett személynek ez a cselekedete ráutaló magatartással az önkéntes hozzájárulását jelenti – azonban szükség esetén az Adatkezelő beszerzi az érintett hozzájárulását;
– ebben az esetben amennyiben a jogi személy képviselője kapcsolattartó személy adatait is megjelöli, úgy ez a kapcsolattartó érintett személy lesz – akinek az önkéntes hozzájárulása vélelmezhető, mivel az adott jogi személy munkavállalója vagy megbízottja, így ezen személy adatainak megadásáért az adott jogi személy és annak képviselője tartozik felelősséggel.

VI/ Egyéb Jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatkezelés

Az Adatkezelőnél a jogi kötelezettség teljesítéshez szükséges adatkezelés az alábbi célokból történhet még:
a/ adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése
b/ kifizetői adatkezelés
c/ pénzmosás elleni kötelezettségek teljesítése

a/ adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából

A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vevőként, szállítóként, eladóként vele szerződő-, üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatait.

A kezelt adatok:
- az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 169.§ alapján különösen:
adószám, név, cím, adózási státusz,
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§-a alapján:
név, cím, a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a szervezettől függően az ellenőr aláírása; a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő, az ellennyugtákon a befizető aláírása,
- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján: vállalkozói igazolvány száma, őstermelői igazolvány száma, adóazonosító jel.

b/ Kifizetői adatkezelés

A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó- és járulékkötelezettségek teljesítése (adó-, adóelőleg, járulékok megállapítása, bérszámfejtés, társadalombiztosítási, nyugdíj ügyintézés) céljából kezeli azon érintettek – munkavállalók, családtagjaik, foglalkoztatottak, egyéb juttatásban részesülők – adótörvényekben előírt személyes adatait, akikkel kifizetői (2017.évi CL. törvény az adózás rendjéről (Art.) 7.§ 31.) kapcsolatban áll.
A kezelt adatok körét az Art. 50.§-a határozza meg, külön is kiemelve ebből:
a természetes személy természetes személyazonosító adatait (ideértve az előző nevet és a titulust is), nemét, állampolgárságát, a természetes személy adóazonosító jelét, társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ szám).
Amennyiben az adótörvények ehhez jogkövetkezményt fűznek, a Társaság kezelheti a munkavállalók egészségügyi (Szja tv. 40.§) és szakszervezeti (Szja 47.§(2) b./) tagságra vonatkozó adatokat adó és járulékkötelezettségek teljesítés (bérszámfejtés, társadalombiztosítási ügyintézés) céljából.

c/ Adatkezelés pénzmosás elleni kötelezettségek teljesítése céljából

A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, pénzmosás és terrorizmus-finanszírozása megelőzése és megakadályozása céljából kezeli ügyfelei, ezek képviselői, és a tényleges tulajdonosoknak a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (Pmt.) meghatározott adatait (Pmt. 7.§.): természetes személy a)családi és utónevét, b)születési családi és utónevét, c)állampolgárságát, d)születési helyét, idejét, e)anyja születési nevét, f)lakcímét, ennek hiányában tartózkodási helyét, g)azonosító okmányának típusát és számát; lakcímet igazoló hatósági igazolványa számát, a bemutatott okiratok másolatát.

VII/ A személyes adatok tárolásának időtartama

A személyes adatok tárolásának időtartama:
- amennyiben a tárgybani adat az általános szabályok szerint őrizendő, úgy a szerződés megszűnését követő 5 év;
- amennyiben a tárgybani adat az adó- és számviteli szabályok szerint őrizendő, úgy a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.
- amennyiben a tárgybani adat a pénzmosási szabály szerint őrizendő, úgy az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított 8 év (Pmt. 56.§.(2) bek.)

VIII/ Személyes adatok átadása

A személyes adatok átadásra kerülnek – a személyes adat beszerzésének a céljától függően - az alábbi személyeknek (a személyes adatok címzettjei):
- a jelen Szabályzat III.5.pontjában megjelölt adatfeldolgozók: könyvelő, könyvvizsgáló, bérszámfejtő, munkavédelmi megbízott, üzemorvos, tűvédelmi felelős,
Tárhelyszolgáltató (jogszabályi kötelezettség teljesítés céljából)
- az illetékes adóhatóság (bizonylat adás esetén, jogszabályi kötelezettség teljesítés ellenőrzése céljából),
- az illetékes Magyar Posta, fuvarozó cég (amennyiben postai úton, egyéb kézbesítési úton szükséges valamely irat, csomag, küldemény kézbesítése az érintett személy részére),
- illetékes hatóság (amennyiben a tárgybani szerződést valamely hatóság rendelkezésére kell bocsátani),
- amennyiben szükséges, úgy vagyonvédelem céljából a Társaság vagyonvédelmi megbízottjának.

IX/ Adatbiztonsági intézkedések

A Társaság az általa kezelt személyes adatok biztonsága és védelme érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket – pl. kialakítja az eljárási szabályait és a technikai feltételeit (az informatikai rendszereket tűzfallal védi és vírusvédelemmel látja el).

A Társaság az adatfeldogozóitól garanciavállalást és titoktartási kötelezettség vállalást szerez be.

Amennyiben a Társaságnál szükséges valamely nyilvántartás vezetése, úgy azt vagy papír alapon vagy elektronikusan (a számítógépben (adathordozón) vezeti az adatbiztonság követelményeknek megfelelően.

A Társaságnál az adatokhoz a Társaság tulajdonosa(i), az ügyvezető(k), az érintett személyes adatot kezelő helyen dolgozó munkavállalók férnek hozzá a feladataik ellátása érdekében és személyes adatokat tartalmazó iratokat illetve adathordozó eszközöket biztonságosan, zárt helyiségben, zárt helyen tartják.

X/ Adatvédelmi incidensek kezelés

A Társaságnál adatvédelmi incidensek lehet például:
zárt helyiség, zárt hely feltörése következtében számítógép eltulajdonítása, megrongálása, megsemmisítése, szerver elleni támadás, mobil telefon elvesztés, eltulajdonítás.

Amennyiben a Társaság vezetője tudomására jut adatvédelmi incidens vagy arra utaló eseményt észlel, haladéktalanul köteles megtenni a szükséges intézkedéseket és köteles rögzíteni:
a. az incidens bekövetkezésének időpontját és helyét,
b. az incidens leírását, körülményeit, hatásait,
c. az incidens során kompromittálódott adatok körét, számosságát,
d. a kompromittálódott adatokkal érintett személyek körét,
e. az incidens elhárítása érdekében tett intézkedések leírását,
f. a kár megelőzése, elhárítása, csökkentése érdekében tett intézkedések leírását.

A Társaság ügyvezetője köteles az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezetni, amely tartalmazza:
a) az érintett személyes adatok körét,
b) az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát,
c) az adatvédelmi incidens időpontját,
d) az adatvédelmi incidens körülményeit, hatásait,
e) az adatvédelmi incidens orvoslására megtett intézkedéseket,
f) az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

A nyilvántartásban szereplő adatvédelmi incidensekre vonatkozó adatokat 5 évig meg kell őrizni.

XI/ Az érintett személy jogai

Előzetes tájékozódáshoz való jog (Rendelet 13-14. cikk)
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.

Az érintett hozzáférési joga (Rendelet 15. cikk)
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.

A helyesbítéshez való jog (Rendelet 16. cikk)
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) (Rendelet 17. cikk)
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeltben meghatározott indokok valamelyike fennáll.

Az adatkezelés korlátozásához való jog (Rendelet 18. cikk)
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a rendeltben meghatározott feltételek teljesülnek.

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési
kötelezettség (Rendelet 19. cikk)
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az adathordozhatósághoz való jog (Rendelet 20. cikk)
A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

A tiltakozáshoz való jog (Rendelet 21. cikk)
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükség.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást (Rendelet 22. cikk)
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Korlátozások (Rendelet 23. cikk)
Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban.

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről (Rendelet 34. cikk)
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog) (Rendelet 77. cikk)
Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog (Rendelet 78. cikk)
Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog (Rendelet 79. cikk)
Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.

Az érintett személy a jogait előíró jogszabályok:
- az érintett természetes személyek a jogaikról tájékozódhatnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) (továbbiakban: Rendelet),
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.).

Az érintett személy jogai:
Az érintett személynek joga van kérelmezni az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz, illetve joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

XII/ RÉSZLETES tájékoztatás az érintett jogairól

Előzetes tájékozódáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon:

A) Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik

1. Ha az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettől gyűjtik, az adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információk mindegyikét:
a) az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
d) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján (jogos érdek érvényesítés) alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei;
e) adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
f) adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a Rendelet 46. cikkben, a 47. cikkben vagy a 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az azok másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az azok elérhetőségére való hivatkozás.
2. Az 1. pontban említett információk mellett az adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában, annak érdekében, hogy a tisztességes és átlátható adatkezelést biztosítsa, az érintettet a következő kiegészítő információkról tájékoztatja:
a) a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;
b) az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
c) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
d) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
e) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
f) a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.
3. Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és a (2) bekezdésben említett minden releváns kiegészítő információról.
4. Az 1-3. pontok nem alkalmazandó, ha és amilyen mértékben az érintett már rendelkezik az információkkal. (Rendelet 13. cikk)

B) Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg

1. Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg, az adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információkat:
a) az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
d) az érintett személyes adatok kategóriái;
e) a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
f) adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő valamely harmadik országbeli címzett vagy valamely nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a Rendelet 46. cikkben, a 47. cikkben vagy a 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az ezek másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az elérhetőségükre való hivatkozás.
2. Az 1. pontban említett információk mellett az adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja az érintettre nézve tisztességes és átlátható adatkezelés biztosításához szükséges következő kiegészítő információkat:
a) a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
b) ha az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján (jogos érdek) alapul, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeiről;
c) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való joga;
d) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban való visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
e) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
f) a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e; és
g) a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.
3. Az adatkezelő az 1. és 2. pont szerinti tájékoztatást az alábbiak szerint adja meg:
a) a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit tekintetbe véve, a személyes adatok megszerzésétől számított észszerű határidőn, de legkésőbb egy hónapon belül;
b) ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy
c) ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor.
4. Ha az adatkezelő a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és a 2. pontban említett minden releváns kiegészítő információról.
5. Az 1-5. pontot nem kell alkalmazni, ha és amilyen mértékben:
a) az érintett már rendelkezik az információkkal;
b) a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne, különösen a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek és garanciák figyelembevételével végzett adatkezelés esetében, vagy amennyiben az e cikk (1) bekezdésében említett kötelezettség valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezen adatkezelés céljainak elérését. Ilyen esetekben az adatkezelőnek megfelelő intézkedéseket kell hoznia – az információk nyilvánosan elérhetővé tételét is ideértve – az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében;
c) az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog, amely az érintett jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedésekről rendelkezik; vagy
d) a személyes adatoknak valamely uniós vagy tagállami jogban előírt szakmai titoktartási kötelezettség alapján, ideértve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettséget is, bizalmasnak kell maradnia. (Rendelet 14. cikk)

Az érintett hozzáférési joga

1. Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
h) a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés

2. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a Rendelet 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról. milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

3. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
(Rendelet 15. cikk)

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) az érintett visszavonja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére a Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

2. Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az előbbi 1. pont értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő Adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

3. Az 1. és 2. pont nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
b) a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
c) a Rendelet 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a 9. cikk (3) bekezdésének megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
d) a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az 1. pontban említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
(Rendelet 17. cikk)

Az adatkezelés korlátozásához való jog

1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

2. Ha az adatkezelés az 1. pont alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

3. Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az 1. pont alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
(Rendelet 18. cikk)

Az adathordozhatósághoz való jog

1. Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik
Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
a) az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.

2. Az adatok hordozhatóságához való jog 1. pont szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok Adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

3. E jog jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet 17. cikkét. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

4. Az 1. pontban említett jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
(Rendelet 20. cikk)

A tiltakozáshoz való jog

1. Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges) alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

2. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

3. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

4. Az 1. és 2. pontokban említett jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

5. Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

6. Ha a személyes adatok kezelésére a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.
(Rendelet 21. cikk)

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

1. Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

2. Az 1. pont nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
a) az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
b) meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

3. A 2. pont a) és c) pontjában említett esetekben az Adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az Adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

4. A 2. pontban említett döntések nem alapulhatnak a személyes adatoknak a Rendelet 9. cikk (1) bekezdésében említett különleges kategóriáin, kivéve, ha a 9. cikk (2) bekezdésének a) vagy g) pontja alkalmazandó, és az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében megfelelő intézkedések megtételére került sor.
(Rendelet 22. cikk)

Korlátozások

1. Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a Rendelet 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban lévő rendelkezései tekintetében az 5. cikkben foglalt jogok és kötelezettségek hatályát, ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető jogok és szabadságok lényeges tartalmát, valamint az alábbiak védelméhez szükséges és arányos intézkedés egy demokratikus társadalomban:
a) nemzetbiztonság;
b) honvédelem;
c) közbiztonság;
d) bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése vagy a vádeljárás lefolytatása, illetve büntetőjogi szankciók végrehajtása, beleértve a közbiztonságot fenyegető veszélyekkel szembeni védelmet és e veszélyek megelőzését;
e) az Unió vagy valamely tagállam egyéb fontos, általános közérdekű célkitűzései, különösen az Unió vagy valamely tagállam fontos gazdasági vagy pénzügyi érdeke, beleértve a monetáris, a költségvetési és az adózási kérdéseket, a népegészségügyet és a szociális biztonságot;
f) a bírói függetlenség és a bírósági eljárások védelme;
g) a szabályozott foglalkozások esetében az etikai vétségek megelőzése, kivizsgálása, felderítése és az ezekkel kapcsolatos eljárások lefolytatása;
h) az a)–e) és a g) pontban említett esetekben – akár alkalmanként – a közhatalmi feladatok ellátásához kapcsolódó ellenőrzési, vizsgálati vagy szabályozási tevékenység;
i) az érintett védelme vagy mások jogainak és szabadságainak védelme;
j) polgári jogi követelések érvényesítése.

2. Az 1. pontban említett jogalkotási intézkedések adott esetben részletes rendelkezéseket tartalmaznak legalább:
a) az adatkezelés céljaira vagy az adatkezelés kategóriáira,
b) a személyes adatok kategóriáira,
c) a bevezetett korlátozások hatályára,
d) a visszaélésre, illetve a jogosulatlan hozzáférésre vagy továbbítás megakadályozását célzó garanciákra,
e) az Adatkezelő meghatározására vagy az Adatkezelők kategóriáinak meghatározására,
f) az adattárolás időtartamára, valamint az alkalmazandó garanciákra, figyelembe véve az adatkezelés vagy az adatkezelési kategóriák jellegét, hatályát és céljait,
g) az érintettek jogait és szabadságait érintő kockázatokra, és
h) az érintettek arra vonatkozó jogára, hogy tájékoztatást kapjanak a korlátozásról, kivéve, ha ez hátrányosan befolyásolhatja a korlátozás célját.
(Rendelet 23. cikk)

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

1. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

2. Az 1. pontban említett, az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a Rendelet 33. cikk (3) bekezdésének b), c) és d) pontjában említett információkat és intézkedéseket.

3. Az érintettet nem kell az 1. pontban említettek szerint tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
a) az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
b) az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, az 1. pontban említett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

4. Ha az Adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását, vagy megállapíthatja a 3. pontban említett feltételek valamelyikének teljesülését.
(Rendelet 34. cikk)

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

1. Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti e rendeletet.

2. Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a Rendelet 78. cikk alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.
(Rendelet 77. cikk)

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

1. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

2. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha a Rendelet 55. vagy 56. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a 77. cikk alapján benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

3. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

4. Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy döntést hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni.
(Rendelet 78. cikk)

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

1. A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való, Rendelet 77. cikk szerinti jog – sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.

2. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.
(Rendelet 79. cikk)

XIII/ Az érintett kérelmének előterjesztése és az Adatkezelő intézkedései

Az érintett személyek a Rendeletből eredő igényüket írásban és a Társaság székhely címére postai úton jelezhetik, a Rendeletből fakadó jogok érvényesítése esetén az Adatkezelő az elektronikus úton történő (pl. e-mail) megkeresést és válaszadást nem alkalmazza – figyelemmel a Rendelet alapelveire, így különösen az elszámoltathatóság (igazolhatóság) elvére.

Intézkedések az érintett kérelme alapján:

(1) A Társaságunk, mint adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről.

(2) Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

(3) Ha az érintett mégis elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

(4) Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

(5) Társaságunk, mint Adatkezelő a Rendelet 13. és 14. cikk szerinti információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást (Rendelt 15-22. és 34. cikk) és intézkedést díjmentesen biztosítja.
Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:
a) ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.
(6) Ha Társaságunknak, mint Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy
kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

XIV/ Záró rendelkezések

A jelen Szabályzat 2021.január 01.napjától hatályos a Társaságnál.
Kecskemét, 2021.január 01

GEMINO Kft.

advanced-floating-content-close-btn
advanced-floating-content-close-btn